Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
3709/2017 Procedemento de Contratación
3698/2017 Procedemento de Contratación
3438/2017 Procedemento de Contratación
3240/2017 Procedemento de Contratación
3230/2017 Procedemento de Contratación
3229/2017 Procedemento de Contratación
2999/2017 Procedemento de Contratación
2601/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS.REFORZO DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA PARROQUA DE OVE E PARROQUIA DE COUXELA
2678/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS. REPARACION DO PAVIMENTO EN MAL ESTADO DA RÚA DEPUTACIÓN
2481/2017 CONTRATO DE OBRAS. MELLORA ACCESO NUCLEOS RURAIS. PLAN UNICO PROVINCIAL
2347/2017 CONTRATO DE OBRAS. ACONDICIONAMENTO OBRAS DE REPOSICIÓN E PAVIMENTACIÓN EN TRAVESÍA FRANCISCO IGLESIAS
141/2017 CONTRATO DE OBRAS.  PROXECTO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE PLANTAS BAIXA E PRIMEIRA (ANTIGAS VIVENDAS DE PROFESORES), E URBANIZACIÓN INTERIOR PARCELA. PROCEDEMENTO ABERTO. UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
PROCEDEMENTO ABERTO 189/2017 CONTRATO DE SUBMINISTRO. RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS. POR PROCEDEMENTO ABERTO, PREZO MAIS BAIXO UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN RENOVACIÓN DAS INSTALACIONS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR EN RÚA AMADOR FERNÁNDEZ E OUTRAS
247/2017 CONTRATO DE OBRAS. OBRAS DE AUDITORIO MUNICIPAL.PROCEDEMENTO ABERTO, OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA, ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN
692/2017 CONTRATO DE OBRAS.“EXTRACCIÓN DE VEXETACIÓN EXÓTICA E PLANTACIÓN DE ARBORADO AUTÓCTONO NA MARXE DA RÍA DE RIBADEO FASE III. ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN AO PREZO MAIS BAIXO